روز تشکیل : نام استاد : نام کلاس :
کلاس/ساعت8910111213141516171819
کلاس 101تاریخ موسیقی ایران سهیل امین زاده 10-8هر هفتهانسان- طبیعت- طراحی حمید رضا امامی 13-10هر هفته تاریخ اسلام مریم پروازی 16-14هر هفتهتاریخ اسلام مریم پروازی 18-16هر هفتهسیستم های اطلاعاتی مدیریت محمد ناصری 20-18هر هفته
کلاس 102  کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری سامان ارفع 16-10هر هفته
کاربردکامپیوتر سامان ارفع 16-10هر هفته
کاربردکامپیوتر در مدیریت سمیرا نوفرستی 18-16هفته فرد  
کلاس 103  مبانی برنامه سازی حسین سلامی 14-10هر هفتهکاربردکامپیوتر در مدیریت سمیرا نوفرستی 16-14هر هفتهکارگاه سیستم عامل شبکه حسام رضوی زاده 19-16هر هفته 
کارگاه 104طراحی (۳) نرگس صدری زاده 13-8هر هفته       
کلاس 105  انسان طبیعت طراحی عباس شهسوار 13-10هر هفته هندسه علیرضا اکبرزاده 18-14هر هفته  
کلاس 106فارسی عمومی وحید همایونی مهر 10-8هر هفتهفارسی عمومی وحید همایونی مهر 12-10هفته زوج
فارسی عمومی وحید همایونی مهر 12-10هفته فرد
زبان خارجی لیدا باوندیان 14-12هفته فردسیستم عامل شبکه حسام رضوی زاده 16-14هر هفته    
کلاس 107طراحی آناتومی(۱) مصطفی محب الاسلام 13-8هر هفته کارگاه طراحی سطح دو(1) مسعود رستگار 18-14هر هفته  
کلاس 108طراحی گرافیک متحرک سارا سالاری 14-8هر هفتهکامپیوتر تخصصی 2 نیما ملک زاده 18-14هر هفته  
کارگاه 109طراحی سه بعدی صالح موسویان 11-8هر هفتهطراحی سه بعدی صالح موسویان 14-11هر هفتهکارگاه حجم سازی صالح موسویان 17-14هر هفته   
کارگاه 110      کارگاه تخصصی صنایع دستی1 علی ابراهیمی 18-14هر هفته  
کلاس 201  تاریخ اسلام رضا دانشمندی 12-10هر هفتهدانش خانواده و جمعیت عفت قمری 14-12هر هفتهاندیشه اسلامی2 محمدرضا طوسی 16-14هر هفتهسیاستهای پولی و مالی ادریس صالحی 19-16هر هفته 
کلاس 202  متون اسلامی سارا عربشاهی 12-10هر هفته  اندیشه اسلامی1 سعید رضا میرزا محمدی 16-14هر هفته    
کلاس 205انقلاب اسلامی و ریشه های ان سعید رضا میرزا محمدی 10-8هر هفتهزبان خارجی سلما سادات علوی 12-10هر هفتهزبان خارجی سلما سادات علوی 14-12هفته فردزبان تخصصی2 سيدجواد حبيب زاده بايگي 16-14هر هفته
زبان خارجی3 سيدجواد حبيب زاده بايگي 16-14هر هفته
کارگاه روش تحقیق داود شادلو 19-16هر هفته 
کلاس 206ائین زندگی محمد باقر رضائیان 10-8هر هفتهائین زندگی محمد باقر رضائیان 12-10هر هفتهمبانی سازمان و مدیریت سمیه محبی 14-12هر هفتهحسابداری پیشرفته 1 مریم فیض ابادی 16-14هر هفته
حسابداری پیشرفته1 مریم فیض ابادی 16-14هر هفته
حسابداری پیشرفته 1 مریم فیض ابادی 18-16هفته فرد
حسابداری پیشرفته1 مریم فیض ابادی 18-16هفته فرد
حسابداری صنعتی 3 مریم فیض ابادی 18-16هفته زوج
حسابداری صنعتی3 مریم فیض ابادی 18-16هفته زوج
حسابداری صنعتی 3 مریم فیض ابادی 20-18هر هفته
حسابداری صنعتی3 مریم فیض ابادی 20-18هر هفته
کلاس 207  اندیشه اسلامی1 سعید رضا میرزا محمدی 12-10هر هفتهپیش از چاپ.چاپ.بعداز چاپ حسین رضازاده 14-12هر هفتهآمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (1) سپیده دقاق 16-14هر هفته
آمارواحتمالات سپیده دقاق 16-14هر هفته
حسابداری میانه 1 روح الله رحمانی 18-16هر هفته
حسابداری میانه (۱) روح الله رحمانی 20-16هر هفته
کلاس 208متون اسلامی ابوالفضل آژند 10-8هر هفتهمتون اسلامی ابوالفضل آژند 12-10هر هفتهفارسی عمومی وحید همایونی مهر 14-12هر هفتهدانش خانواده و جمعیت عفت قمری 16-14هر هفتهاندیشه اسلامی2 محمدرضا طوسی 18-16هر هفتهروش تحقیق و تدوین پایان نامه حامد روشنائی 20-18هر هفته
کلاس 301 پیش از چاپ.چاپ.بعداز چاپ حسین رضازاده 11-9هر هفته هنر از منظر فسلفه جواد امین خندقی 14-12هر هفتهکاربرد تئوری تصمیم گیری مصطفی فرخی استاد 16-14هر هفتهمدیریت تبلیغات و برند مصطفی فرخی استاد 18-16هر هفته  
کلاس 302ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت سپیده دقاق 10-8هر هفتهآمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (2) سپیده دقاق 12-10هفته زوج
آمار و کاربرد آن در مدیریت سپیده دقاق 12-10هفته زوج
امار و احتمالات سپیده دقاق 12-10هفته زوج
امار و کاربرد ان در مدیریت 2 سپیده دقاق 12-10هفته زوج
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت سپیده دقاق 12-10هفته فرد
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (2) سپیده دقاق 14-12هر هفته
آمار و کاربرد آن در مدیریت سپیده دقاق 14-12هر هفته
امار و احتمالات سپیده دقاق 14-12هر هفته
امار و کاربرد ان در مدیریت 2 سپیده دقاق 14-12هر هفته
مدیریت رفتار سازمانی سعیده باباجانی 16-14هر هفتهروش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت سعیده باباجانی 18-16هر هفتهروش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت سعیده باباجانی 20-18هر هفته
کلاس 303  مدیریت تولید سمیه محبی 12-10هر هفته
مدیریت تولید و عملیات سمیه محبی 12-10هر هفته
نقد و بررسی نقاشی ایرانی داود شادلو 14-12هر هفتهروش تحقیق با تاکید بر روش تحقیق کیفی داود شادلو 16-14هر هفتهتاریخ و مکاتب خوشنویسی اسلامی مهدی صحراگرد 18-16هر هفتهبازاریابی بین المللی و صادرات احمد شعرباف 20-18هر هفته
کلاس 304   ارتباط شناسی مجید حیدری 14-11هر هفتهزبان تخصصی هنر مجید حیدری 16-14هر هفتهحسابداری میانه سيدجواد حبيب زاده بايگي 20-16هر هفته
کلاس 308مقدمات طراحی معماری۳ شقایق فریاد 12-8هر هفته  طراحی معماری1 شقایق فریاد 18-14هر هفته
طراحی معماری۱ شقایق فریاد 18-14هر هفته
  
کلاس 309دشیفراژ(۲) صمد برقی 10-8هر هفتههمنوازی(۳) سهیل امین زاده 12-10هر هفتهساز ایرانی 3 صمد برقی 14-12هر هفته
ساز ایرانی(۱) صمد برقی 14-12هر هفته
ساز ایرانی(۵) صمد برقی 14-12هر هفته
ساز ایرانی(۷) صمد برقی 14-12هر هفته
      
کلاس 310    ساز ایرانی 3 سهیل امین زاده 14-12هر هفته
ساز ایرانی(۱) سهیل امین زاده 14-12هر هفته
ساز ایرانی(۵) سهیل امین زاده 14-12هر هفته
ساز ایرانی(۷) سهیل امین زاده 14-12هر هفته
ساز ایرانی(۲) سهیل امین زاده 16-12هر هفته
    
کلاس 401مبانی هنرهای تجسمی سامان ارفع 10-8هفته فردزبان خارجی لیدا باوندیان 12-10هر هفتهمبانی سازمان و مدیریت محمد ناصری 14-12هر هفته  سازه های بتنی احسان یمینی 18-16هر هفته
سازه های بتونی احسان یمینی 18-16هر هفته
طراحی ساختمانهای بتنی احسان یمینی 18-16هر هفته
ایستایی2 احسان یمینی 20-18هر هفته
کلاس 402اصول دیزاین امین وحیدیان کامیار 13-8هر هفتهاصول دیزاین امین وحیدیان کامیار 18-13هر هفته  
آتلیه 403   هندسه مناظر و مرایا علیرضا اکبرزاده 13-11هر هفته ارتباط تصویری تخصصی1(گرافیک رسانه های چاپی) مجید حیدری 16-14هر هفته  ارتباط تصویری تخصصی1(گرافیک رسانه های چاپی) مجید حیدری 20-18هر هفته
کلاس 404        ترسیم فنی زهرا مینویی 18-16هفته فرد
هندسه ترسیمی زهرا مینویی 18-16هفته زوج
  
کلاس 405       طرح و معماری داخلی 3 محسن طبسی 17-15هر هفتهطرح و معماری داخلی 3 محسن طبسی 18-16هر هفته  
کلاس 406انقلاب اسلامی و ریشه های ان رضا دانشمندی 10-8هر هفتهتحقیق در صنایع دستی ایران1 جواد امین خندقی 12-10هر هفته
روشهای تحقیق و ماخذ شناسی جواد امین خندقی 12-10هر هفته
چاپ های صنعتی(2) حسن کلانتر 14-12هر هفتهصحافی و جلدسازی حسن کلانتر 16-14هر هفتهمدیریت رفتار مصرف کننده احمد شعرباف 18-16هر هفته  
کلاس 407طراحی معماری(3) مریم طلایی 11-8هر هفته شیوه های بیان معماری داخلی مریم طلایی 15-12هر هفتهمقدمات طراحی معماری۲ مریم طلایی 20-15هر هفته
کلاس 409متون اسلامی سارا عربشاهی 10-8هر هفتهچاپ ماشینی حمیدرضا فلفلانی 12-10هر هفتهچاپ های صنعتی(1) حمیدرضا فلفلانی 14-12هر هفتهنظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته سمیه محبی 16-14هر هفتهزبان تخصصی مجید حیدری 18-16هر هفته  
کلاس 410کارگاه ارتباط تصویری 1 سپیده صفایی 14-8هر هفتهکارگاه ارتباط تصویری 3 فرزاد بحیرایی 16-14هر هفته    
کلاس 411طراحی پایه محمد محسن خضری 13-8هر هفته طراحی پایه 2 حمید رضا امامی 20-14هر هفته
کلاس 412کارگاه طراحی سطح دو(2) سید طاهر موسوی 17-8هر هفته   
کلاس 413گرافیک محیطی شیما عطاری 11-8هر هفتهصفحه آرایی(1) وحید عرفانیان 14-11هر هفته      
کلاس 415دوباره سازی کار اساتید سعیده نصرتی فرد 10-8هر هفته کارگاه آموزش فنون تصویرسازی شیما عطاری 14-11هر هفتهطراحی پوستر مسعود شاکری 16-14هر هفته    
کارگاه 601  ارکستر ایرانی(۱) صمد برقی 12-10هر هفته        
کلاس 0ورزش1 مهدیه سالاری 10-8هر هفتهتربیت بدنی خانم سبحانی 12-10هر هفتهتربیت بدنی خانم سبحانی 14-12هر هفته