روز تشکیل : نام استاد : نام کلاس :
کلاس/ساعت8910111213141516171819
کارگاه 104نقاشی موضوعی جمال عرب زاده 12-8هفته زوجنقاشی موضوعی جمال عرب زاده 16-12هفته زوجنقد و تطبیق مبانی نظری هنرشرق و غرب جمال عرب زاده 20-16هفته زوج
کلاس 208حسابداری مدیریت علی تقوی مقدم 14-8هفته زوجحسابداری صنعتی 3 روح الله رحمانی 17-14هر هفتهحسابداری پیشرفته 1 روح الله رحمانی 20-17هر هفته
کلاس 401تئوری حسابداری ۲ روح الله رحمانی 14-8هفته فرد