روز تشکیل : نام استاد : نام کلاس :
کلاس/ساعت8910111213141516171819
کلاس 106کارگاه نقاشی موضوعی3 حمید رضا امامی 17-8هر هفتهطراحی و بیان تجسمی(1) حمید رضا امامی 20-17هر هفته
کلاس 107      نقاشی (۳) علیرضا اکبرزاده 19-14هر هفته
نقاشی (۳) حمید حلیمی 19-14هر هفته
 
کلاس 108رایانه و نرم افزار1 شبنم مبین 13-8هر هفتهرایانه و نرم افزار1 مریم ابراهیمی رحمتی 18-13هر هفته  
کارگاه 109     کارگاه صنایع دستی4 عطا صحرایی 19-13هر هفته 
کلاس 201نقشه برداری فضه پورخاک 13-8هر هفتهنقشه برداری فضه پورخاک 18-13هر هفتهآشنایی با معماری معاصر مریم طلایی 20-18هر هفته
کلاس 202  زبان خارجی الهام داورپناه 13-10هر هفته فارسی عمومی محمد محمدی 16-14هر هفتهفارسی عمومی محمد محمدی 18-16هفته زوج  
کلاس 203  آزمایشگاه فیزیک نور محمد ابراهیمی دباغ 12-10هر هفتهآزمایشگاه فیزیک نور محمد ابراهیمی دباغ 14-12هر هفته      
کلاس 205    تجزیه و تحلیل و نقدآثارنقاشی بابک توانایی 14-12هر هفتهحسابداری شرکتهای1 مریم فیض ابادی 16-14هر هفتهحسابداری شرکتهای1 مریم فیض ابادی 18-16هفته فرد
حسابداری شرکتهای2 مریم فیض ابادی 18-16هفته زوج
حسابداری شرکتهای2 مریم فیض ابادی 20-18هر هفته
کلاس 206روش تحقیق علیرضا کریمی 12-8هفته فردعکاسی دیجیتال مرتضی لطفی 13-10هر هفته متون اسلامی مجتبی سیدحسین زاده یزدی 16-14هر هفتهمتون اسلامی مجتبی سیدحسین زاده یزدی 18-16هر هفتهمتون اسلامی مجتبی سیدحسین زاده یزدی 20-18هر هفته
کلاس 207تاریخ اسلام رضا دانشمندی 10-8هر هفتهانقلاب اسلامی و ریشه های ان رضا دانشمندی 12-10هر هفتهانقلاب اسلامی و ریشه های ان رضا دانشمندی 14-12هر هفتهاندیشه اسلامی1 آرش ضیایی 16-14هر هفتهاندیشه اسلامی1 آرش ضیایی 18-16هر هفته  
کلاس 208      سازه های بتونی احسان یمینی 16-14هر هفته    
کلاس 302        سمینار معماری داخلی و عرصه های وابسته سید حسین مجتبوی 18-16هر هفته  
کلاس 303روانشناسی عمومی پوپک پازند 11-8هر هفته فارسی عمومی وحید همایونی مهر 14-12هر هفتهفارسی عمومی وحید همایونی مهر 16-14هفته فرد    
کلاس 304ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت سپیده دقاق 10-8هر هفتهروشهای آماری سپیده دقاق 12-10هفته فرد
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت سپیده دقاق 12-10هفته زوج
مبانی بانکداری و مدیریت بانک ادریس صالحی 14-12هر هفتهریاضیات پایه امیر صابر 17-14هر هفته   
کلاس 308بیان معماری۲ لیلی نظری سرچشمه 12-8هر هفته        
کلاس 401عکاسی 1 مسعود توجهی 12-8هر هفته
عکاسی تخصصی 1 مسعود توجهی 12-8هر هفته
کارگاه عکاسی پایه1 مسعود توجهی 12-8هر هفته
حکمت هنر اسلامی علیرضا کریمی 16-12هفته فردآشنایی با هنرهای جدید علیرضا کریمی 20-16هفته فرد
کلاس 402طرح معماری(3) شقایق فریاد 14-8هر هفتهطراحی فنی ساختمان سید علی رفعتی نژاد 16-14هر هفتهطراحی معماری(4) ایمان میر شجاعیان حسینی 20-16هر هفته
آتلیه 403        طراحی فنی ساختمان سید علی رفعتی نژاد 18-16هر هفته  
کلاس 404        ترسیم فنی جمشید حاج محمد علی 19-16هر هفته 
کلاس 405شناخت و طراحی معماری روستا مریم مجتبوی 13-8هر هفته طراحی معماری(3) شقایق فریاد 18-14هر هفته  
کلاس 406ریاضی عمومی امیر صابر 10-8هفته زوج
ریاضی عمومی امیر صابر 10-8هفته فرد
ریاضی عمومی امیر صابر 12-10هر هفته  ارتباطات و تبلیغات حامد زرندی 16-14هر هفتهاصول علمی ارتباط و تبلیغات حامد زرندی 18-16هر هفتهارتباطات و تبلیغات حامد زرندی 20-18هر هفته
کلاس 407طراحی برای فضای مجازی زینب ذاکری 15-8هر هفته تکنولوژی و کارگاه بسته بندی محمد کاری 20-16هر هفته
کلاس 409فیزیک نور محمد ابراهیمی دباغ 10-8هر هفته          
کلاس 410 گرافیک محیطی شراره جنگجو 14-9هر هفتهکارگاه ارتباط تصویری 4 شراره جنگجو 18-14هر هفته  
کلاس 412    کارگاه ارتباط تصویری 2 سپیده صفایی 19-12هر هفته 
کلاس 413      تاریخ و مبانی معماری داخلی رضا میرزایی 16-14هر هفته    
کلاس 414تکنولوژی و کارگاه بسته بندی آزاده قلعه نویی 17-8هر هفتهکارگاه ارتباط تصویری 4 آزاده قلعه نویی 20-16هر هفته
کلاس 415تکنولوژی و کارگاه گرافیک(3) فرزاد بحیرایی 13-8هر هفتهگرافیک محیطی فرزاد بحیرایی 18-13هر هفته  
کلاس 0تربیت بدنی تکتم گلمکانی 10-8هر هفتهتربیت بدنی تکتم گلمکانی 12-10هر هفته
تربیت بدنی فهیمه سبحانی 12-10هر هفته
ورزش1 تکتم گلمکانی 14-12هر هفته
ورزش1 مهین سارانی 14-12هر هفته
ورزش1 تکتم گلمکانی 16-14هر هفته
ورزش1 مهین سارانی 16-14هر هفته