آدرس پستی موسسه : مشهد - بلوار شهید کلاهدوز - شهید کلاهدوز 30 - موسسه آموزش عالی فردوس
کد پستی 10 رقمی موسسه : 9189893661