دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

هدف از تدوین آئین نامه کتابخانه:

  • دستیابی به اهداف کتابخانه
  • ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف کتابخانه
  • تشریح وظایف هریک از بخش ها
  • جلوگیری از بروز اشتباهات در کار
  • جلوگیری از بروز سوء تفاهم در مراجعین
  • انجام دقیق و صحیح کار
  • قانونمند کردن کارها

کاربران آنلاین :