دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

به منظور هماهنگی و قانون گذاری ارائه خدمات گردش کتاب در کتابخانه و استفاده بهینه از منابع موجود در کتابخانه موسسه آموزش عالی فردوس، این آئین نامه به شرح ذیل می باشد :

گروه استفاده کنندگان :

 • جامعه الف: اعضای هیئت علمی شاغل
 • جامعه ب: اعضای هیئت علمی حق التدریس موسسه
 • جامعه ج: دانشجویان موسسه
 • جامعه د:  کارکنان شاغل موسسه
 • جامعه ه: مراجعین خارج از موسسه

شرایط و نحوه عضویت:

 • جامعه الف :  ارائه كارت شناسايي معتبر و با هماهنگي آموزش و پرکردن فرم عضويت
 • جامعه ب: ارائه کارت شناسایی معتبر و کپی مدرک حق التدریسی از آموزش و پر کردن فرم عضویت
 • جامعه ج: ارائه كارت دانشجويي موسسه آموزش عالي فردوس
 • جامعه د: كاركنان شاغل موسسه تا زمان اشتغال با هماهنگی امور مالی
 • جامعه ه:  دانشجویان و مراجعین خارج از موسسه با رائه کارت شناسایی معتبر و پرکردن فرم مربوطه و پرداخت هزینه ثبت نام میتوانند از مجموعه کتابخانه استفاده نمایند.
 •  

کاربران آنلاین :