دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

بخش مرجع یکی از بخش های مهم کتابخانه است که در آن منابع مرجع نگهداری می شود. بهترین ویژگی این منابع این است که اغلب دارای اطلاعات عام و کلی می باشند.

منابع موجود عبارتند از :

  • دایرةالمعارف ها و دانشنامه ها                                   Encyclopedia
  • فرهنگ ها، واژه نامه ها، تزاروس ها(گنجواره ها)           Dictionaries
  • کتابشناسی ها                                                     Bibliographies
  • چکیده نامه ها                                                       Abstracts
  • سالنامه ها /سالنماها                                            Year books
  • راهنماها/دستنامه ها                                              Directories/Handbooks
  • اطلس ها/نقشه ها                                                 Atlases/Maps
  • مجموعه قوانین                                                     The Collection of lows
  • زندگینامه ها                                                         Biographical dictionaries

کاربران آنلاین :