دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

صفحه خانهدیداری و شنیداری : 4

لوح فشرده : 1

منابع الکترونیکی:پیایند : 409

پایان‌نامه : 1095

پیایند : 73

کتاب فارسی : 14870

کتاب لاتین : 342