دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

صفحه خانهدیداری و شنیداری : 3

لوح فشرده : 1

منابع الکترونیکی:پیایند : 409

پایان‌نامه : 1087

پیایند : 73

کتاب فارسی : 14293

کتاب لاتین : 333