دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

صفحه خانهدیداری و شنیداری : 23

لوح فشرده : 1

منابع الکترونیکی:پیایند : 409

پایان‌نامه : 1168

پیایند : 73

کتاب فارسی : 15199

کتاب لاتین : 371