دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

صفحه خانهدیداری و شنیداری : 23

لوح فشرده : 1

منابع الکترونیکی:پیایند : 409

پایان‌نامه : 1185

پیایند : 73

کتاب فارسی : 15209

کتاب لاتین : 371